NEMFEST.DK – LEJEBETINGELSER

Firmaoplysninger:
Nemfest.dk
Østerbyvej 16
7700 Thisted
Tlf.: 28118800
CVR.nr.: 41338229

Her gælder lejebetingelserne
Følgende lejebetingelser gælder for alt lejet udstyr.

Lejebetingelsernes anvendelsesområde
Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt, finder disse lejebetingelser for Nemfest.dk’s anvendelse på alle tilbud og lejeaftaler, som Nemfest.dk indgår med kunder.

Generelt om indgåelse af aftaler
Nemfest.dk afgiver alle sine tilbud på udførelse af opgaver skriftligt. Såfremt kunden ønsker at acceptere et tilbud, skal kundens accept ligeledes fremsendes skriftligt eller digitalt til Nemfest.dk. Herudover skal enhver aftale mellem Nemfest.dk og kunden vedrørende opfyldelsen af ethvert tilbud eller enhver lejeaftale som udgangspunkt være indgået skriftligt.

Nemfest.dk kan ændre afgivne tilbud, hvis det i tilbudsteksten ikke udtrykkeligt er anført, at tilbuddet er bindende.

Dokumenter, som Nemfest.dk har udleveret i aftaleindgåelsens startfase, fx billeder og tegninger samt tekniske specifikationer udarbejdet af Nemfest.dk, er retningsgivende. Nemfest.dk har ret til at foretage enhver rimelig teknisk ændring, teknisk forbedring eller konstruktionsændring. Nemfest.dk er endvidere berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.
Såfremt en eller flere enkeltstående bestemmelse i et tilbud eller en lejeaftale er eller bliver ugyldig, helt eller delvis, berøres gyldigheden af de resterende aftalebestemmelser ikke heraf.

1) DET LEJEDE UDSTYR

Lejet udstyr må kun anvendes af kunden.
Fremleje eller videreudlån til tredjemand kan kun ske efter Nemfest.dk’s skriftlige godkendelse.

Det lejede må ikke uden Nemfest.dk’s skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid fastsatte lejepriser.
Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for kunden, og indtil udstyret er tilbageleveret på Nemfest.dk’s adresse. Se i øvrigt afsnit 5 ”
Afhentning og tilbagelevering”.

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for kunden hos Nemfest.dk medmindre andet er aftalt. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen, som angivet på ordren, inden kl. 10, eller efter aftale.
Returneres udstyret for sent, faktureres kunden for en (hel) ekstra lejedag.
Ønsker kunden at forlænge en lejeperiode, skal kunden kontakte Nemfest.dk inden lejeperiodens udløb. Muligheden for forlængelse af lejeperioden, afhænger af om udstyret er til rådighed.

Afbestilling
Ved afbestilling af udstyr senest 7 hverdage før første lejedag, faktureres 50% af det det aftalte lejebeløb.

Ved senere afbestilling tillægges 75% af lejebeløbet. Foretages afbestilling mindre end 2 hverdage før lejeperiodens begyndelse, betales det fulde lejebeløb.

 

2) MISLIGHOLDELSE AF LEJEAFTALEN

Såfremt en aftalt lejeperiode overskrides af kunden, er Nemfest.dk berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder også hvis kunden på anden vis misligholder kontrakten.

Såfremt der indledes fogedforretning mod kunden, eller kunden standser sine betalinger eller erklæres konkurs, er kunden forpligtet til omgående at underrette Nemfest.dk herom samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om Nemfest.dk’s ejendomsret til de lejede genstande.

 

3) FORSIKRINGSFORHOLD OG ANSVAR

Kunden er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst af de lejede genstande, også selvom skaden/bortkomsten er hændelig. Eventuelle skader og/eller bortkomst skal omgående meddeles Nemfest.dk, ligesom eventuelt tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet.

Kundens ansvar omfatter bl.a. følgende forhold (ikke udtømmende):
a) Alle former for tyveri.
b) Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst
c) Brandskader, vandskader, skader forårsaget af vejrforhold og skader forårsaget af gæster, artister osv.

Kunden overtager ansvar og risiko for det lejede, fra det øjeblik kunden afhenter det lejede på Nemfest.dk’s lager. Kundens ansvar løber i hele lejeperioden, indtil det lejede igen er returneret til Nemfest.dk jfr. afsnit 5.

Læsning og aflæsning samt transport er alene kundens ansvar.
Nemfest.dk kan pålægge kunden at tegne bestemte forsikringer i forbindelse med lejen af udstyret.

Nemfest.dk kan ikke gøres ansvarlig for drifts- og/eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Nemfest.dk hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Nemfest.dk kontrol.

Skader, bortkomst mv. faktureres efter lejeperiodens udløb.

4) DE LEJEDE GENSTANDE

Det lejede må kun anvendes og installeres i henhold til de udleverede vejledninger og retningslinjer, og i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nemfest.dk. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af Nemfest.dk.

Konstaterer kunden fejl og/eller mangler ved det lejede udstyr, skal Nemfest.dk straks informeres herom. Kunden er i forbindelse med modtagelsen/afhentningen af det lejede udstyr, forpligtet til at gennemgå udstyret for synlige fejl og mangler.

Meddelelse om fejl og/eller mangler skal indenfor Nemfest.dk straks gives på 28118800 eller info@nemfest.dk. Gives meddelelsen pr. e-mail, skal kunden så præcis som muligt beskrive fejlen og/eller manglen.

Ved afhentning skal kunden fremvise legitimation som er identisk med kundeinformationen på lejeaftalen. Kun kunden (personligt), eller hvem det på forhånd måtte være aftalt, kan afhente det lejede udstyr.

Det lejede afhentes af kunden på Nemfest.dk’s lager. Kundens transport af udstyret skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj.

Nemfest.dk forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af uhensigtsmæssige transportmidler.

Det lejede skal, medmindre andet er skriftligt aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, som det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når Nemfest.dk har kvitteret for modtagelsen. Tilbagelevering af det lejede, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Er det aftalt, at Nemfest.dk skal levere og afhente det lejede, skal kunden på det aftalte tidspunkt være til stede for at modtage udstyret og kvittere for dette. Er kunden ikke til stede ved levering på det aftalte tidspunkt, vil Nemfest.dk fragte udstyret tilbage til lageret, hvorfra kunden efterfølgende kan afhente udstyret.

Er kunden ikke til stede på det aftalte afhentningssted med det lejede udstyr, betragtes det lejede som afleveret for sent, ligesom kunden efterfølgende er forpligtet til selv at tilbagelevere det lejede til Nemfest.dk’s lager samme dag, som afhentning var aftalt, eller betale for de omkostninger dette måtte medfører Nemfest.dk. I tillælde af at kunden selv skal tilbagelevere det lejede til Nemfest.dk’s lager, overgår risikoen for det lejede først på afleveringstidspunktet.

Stand ved tilbagelevering
Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort ud fra de instrukser som Nemfest.dk har udstedt og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Der må IKKE påklæbes med tape, lim eller lignende på nogen af de lejede effekter. Nemfest.dk forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede, ikke lever op til det aftalte. Det samme gælder for kabler og andre dele, som ikke er korrekt sammenpakket.

Særlige lejevilkår ved bestilling af jukeboxe og karaokeanlæg:

  • Jukeboxen må ikke opstilles steder hvor den får direkte sollys.
  • Der skal være tilkørselsforhold for varebil i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet. Såfremt jukeboxen skal opstilles på steder, hvor den skal transporteres op og ned ad trapper, skal dette oplyses ved bestilling og lejer skal stille ekstra hjælpere til rådighed. I forbindelse hermed kræves et tillæg på kr. 250 ekskl. moms.
  • Jukeboxen må kun opstilles indendørs eller i telt med gulv. Må kun opstilles på plant, fast underlag, aldrig på græs, jord, grus eller lignende underlag.
  • Jukeboxen må ikke flyttes af lejer i lejeperioden.
  • Jukeboxen må ikke opstilles i lokaler med meget støv, da støv trænger ind i maskinen.
  • Strømforbrug 220V/6 amp. på separat fase, alm. fladt hanstik påmonteret.
  • Stikkontakt skal forefindes max. 5 meter fra opstillingsstedet.

6) BETALING OG RETSTVISTER

Nemfest.dk kan kræve betaling inden udstyret udleveres til kunden, ellers vil der, efter endt lejeperiode blive sendt en faktura for leje af udstyr samt eventuelt forbrug.

Nemfest.dk accepterer ikke checks og udenlandsk valuta som betalingsmiddel. Ved betalingsforsinkelse opkræves der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb samt et gebyr på 100 kr.
Kunden er kun berettiget til at foretage modregning og tilbageholdelse i Nemfest.dk tilgodehavender, hvis modkravet er ubestridt af Nemfest.dk.

Hvis kunden er en offentlig institution, kan der udstede faktura til EAN-nummer. Dette skal aftales med Nemfest.dk før afhentning.

Hvis det efter indgåelsen af lejeaftalen, eller efter levering af udstyret konstateres, at kunden ikke længere er kreditværdig, f.eks. at kunden er taget under konkurs, eller at der indtræder en anden forringelse af kundens formue, kan Nemfest.dk straks gøre ikke forfaldne krav gældende.

7) REGISTERING OG HÅNDTERING AF DATA

Ved ordreafgivelse eller forespørgsel på tilbud, accepterer kunden at Nemfest.dk gemmer de udleverede oplyste informationer i op til 5 år.
Nemfest.dk bruger udelukkende de modtagne informationer til at imødekomme forespørgslen, samt til at gennemføre den ønskede lejeaftale.

8) PERSONDATA

I forbindelsen med Nemfest.dk’s behandling af konkrete henvendelser samt opfyldelse af indgåede aftaler, kan Nemfest.dk komme i besiddelse af personoplysninger. Personoplysninger modtaget af Nemfest.dk vil blive behandlet i henhold til følgende retningslinjer:

Nemfest.dk er dataansvarlig for de personoplysninger de behandler.
Nemfest.dk prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at behandlingen af Kundens personoplysninger overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvilke personoplysninger behandler Nemfest.dk og hvorfor?

Nemfest.dk behandler følgende personoplysninger:

Erhvervs- og privatklienter
For at kunne levere udstyr til kunden, behandler Nemfest.dk følgende kontaktoplysninger:
· Navn
· Adresse
· E-mailadresse
· Telefonnummer

Videregivelse og sletning
Nemfest.dk videregiver eller overlader udelukkende personoplysninger til tredjeparter, (i) når det er nødvendigt for at levere udstyret, (ii) hvis Nemfest.dk har fået et klart samtykke fra kunden, eller (iii) hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler Nemfest.dk som dataansvarlige.

Nemfest.dk behandler altid personoplysninger fortroligt.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til Kunden, overlader Nemfest.dk p.t. personoplysninger til databehandlere (softwareleverandører samt leverandører af administrationsydelser).

Nemfest.dk opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål. Som udgangspunkt opbevarer Nemfest.dk personoplysninger i 5 år. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret løbende.

Sikkerhedsforanstaltninger
Nemfest.dk har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/blive ændret, uautoriseret offentliggørelse og/eller andre får utilsigtet adgang.
Nemfest.dk har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler personoplysninger.

For at undgå datatab foretager Nemfest.dk løbende backup af datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Kundens rettigheder
Når Nemfest.dk behandler personoplysninger, har Kunden følgende rettigheder:

· Kunden kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som Nemfest.dk behandler.
· Kunden kan til enhver tid opdatere eller ændre de
kontaktoplysninger som Nemfest.dk har modtaget.
· Kunden kan gøre indsigelse mod Nemfest.dk’s behandling af
personoplysninger eller anmode om, at Nemfest.dk’s helt
eller delvist sletter personoplysninger, som opbevares.
· Kunden kan anmode om, at Nemfest.dk transmitterer
personoplysninger til Kunden eller til en anden
dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i
et maskinlæsbart format.

Se mere om rettigheder på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Kunden har ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger
Tilbagetrækning af samtykke kan ske til følgende adresse
info@ Nemfest.dk.

Klage til Datatilsynet
Kunden kan klage til Datatilsynet, hvis Kunden er utilfreds med, Nemfest.dk’s behandling personoplysninger, eller hvis Kunden er uenig i en afgørelse om behandling af personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af Nemfest.dk.

Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning kan findes på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Nemfest.dk forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på Nemfest.dk’s hjemmeside.